Apel deschis la candidaturi pentru mobilități studențești de scurtă durată _2024_K171

Apel deschis la candidaturi pentru mobilități studențești de scurtă durată _2024_K171

Apel deschis la candidaturi pentru mobilități studențești de scurtă durată Studiu (SMS) și Practică (SMT)  începând cu anul academic 2023 – 2024

 Mobilitate de studiu (SMS) de scurtă durată – perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de scurtă durată  în cadrul Programului Erasmus+ pot participa studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE – Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia).

Lista cu universitățile partenere este disponibilă atât pe pagina web UAIC (https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/), cât și pe website-ul facultății (www.teologie.uaic.ro).

Mobilitatea de practică (SMT) de scurtă duratăo perioadă de stagiu în străinătate (în statele membre UE, SEE – Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia) (activități practice de formare) desfășurat de studenții, doctoranzii și viitori proaspăt absolvenții UAIC la[1]:

 • orice organizație publică sau privată activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării. De exemplu, o astfel de organizație poate fi::
 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public de la nivel local, regional sau național;
 • ambasade sau birouri consulare ale României;
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și învățământul pentru adulți);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Mobilitățile Erasmus+ de practică includ și:

 • Stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice – „assistantships”;
 • Stagii de asistență pentru cercetare realizate în orice instituție de cercetare relevantă;
 • Digital Opportunity Traineeships[2] – desfășurate pentru obținerea de competențe digitale.

Pentru oferte de mobilități de practică puteți consulta:

 

De asemenea, studenții sunt încurajați să identifice oportunități pentru mobilități scurte, de studiu și/ sau practică Erasmus+ (școli de vară, stagii scurte în companii etc.).

Durata mobilităților de scurtă durată (SMS/SMT): între 5 și 30 zile de activitate în format fizic, la care se adaugă o componentă virtuală (obligatorie pentru ciclurile de studiu Licență și Master și opțională pentru ciclul de studiu Doctorat).

Criterii de eligibilitate:

Se pot înscrie la selecție:

– Studenții înmatriculați la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în orice an și la orice nivel de studiu, cetățeni români sau cetățeni ai altor state;

– Studenții care au beneficiat de mobilități în cadrul Programelor Socrates / LLP-Erasmus / Erasmus+) pot beneficia de noi mobilități numai cu condiția ca durata totală a acestora să nu depășească 12 luni/ ciclu de studiu;

numai pentru mobilități de practică: studenții și doctoranzii din anii terminali pot participa la selecții până la data  încheierii sesiunii de evaluare din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire; aceștia vor avea statut de “selectat condiționat” și vor deveni “titulari” în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe eliberate de facultate, respectiv a unei  adeverințe eliberate de Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau de Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat. Aceste mobilități se pot efectua și finaliza în termen de un an de la absolvire.

Un student poate beneficia de mobilități de studiu și/sau de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studiu (licență, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de mobilitate (studiu + practică) per nivel.

Observații!

Studenții pot participa la mai multe sesiuni de selecție pentru mobilități de studiu/practică Erasmus+, însă se recomandă ca între 2 mobilități să existe un interval de timp suficient atât pentru soluționarea tuturor obligațiilor și responsabilităților specifice finalizării primei mobilități Erasmus+, cât și pentru realizarea procedurii administrative necesare desfășurării următoarei mobilități.

Pentru desfășurarea de mobilități Erasmus+ consecutive, la aceeași instituție, studenții trebuie să înainteze o cerere suplimentară care să fundamenteze și să justifice necesitatea revenirii.

Documente necesare la dosarul de candidatură: 

 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivație (maximum 1 pagină);
 • Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu / certificatul de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat / situația școlară aferentă studiilor universitare la limba străină studiată studiată sau la programul de studiu pentru cei care studiază într-o limbă străină (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 • Scrisoarea de invitație din partea universității / instituției gazdă unde se va desfășura mobilitatea (se acceptă o copie scanată transmisă prin email).

CV-ul și Scrisoarea de motivație vor fi prezentate în limba română și în limba de studiu a cursurilor, respectiv de lucru a activităților desfășurate în mobilitate.

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

 • copie a permisului de ședere pe teritoriul României; excepție de la această cerință fac studenții înmatriculați la UAIC – Extensiunea Bălți/ Chișinău.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

 Modalitatea de notare a dosarului:

 1. a) competențele lingvistice (20%);
 2. b) motivație și/sau interviu (80%)[3].

Selecția candidaților pentru mobilități de scurtă durată  

 • Selecțiile pentru mobilități Erasmus+ de scurtă durată se pot organiza pe tot parcursul anului academic, ori de câte ori studenții primesc confirmări din partea universităților/ instituțiilor;
 • Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul Erasmus+ al facultății;
 • Candidații vor primi o confirmare a primirii candidaturii și, ulterior evaluării dosarului, rezultatele vor fi afișate conform procedurii facultății;
 • Eventualele contestații se pot trimite ulterior afișării rezultatelor către adresa de e-mail: ………………………. pentru a fi  analizate și soluționate în cel mai scurt timp de  către Comisia de soluționare a contestațiilor de la nivelul facultății.

Finanțare: Bursa Erasmus

 1. Pentru studenții care NU se încadrează în categoria oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 – Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) [4]:
 • Dacă mijlocul de transport ales NU se încadrează în categoria „green travel”
 • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
 • 79 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
 • 56 Euro/zi: între a 15-a zi și a 30-a zi de activitate
 • NU se decontează transportul
 • 2 zile de subzistență pentru transport (2 zile x 79 Euro/zi SAU 2 zile x 56 Euro/zi)
 • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi speciale.
 • Dacă mijlocul de transport ales se încadrează în categoria „green travel” [5]
 • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
 • 79 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
 • 56 Euro/zi: între a 15-a zi si a 30-a zi de activitate
 • NU se decontează transportul
 • 50 Euro pentru transport „green travel” (în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea parte a călătoriei, către/ dinspre țara gazdă)
 • cuantumul aferent a maximum 4 zilede subzistență pentru transport (în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea parte a călătoriei, către și dinspre țara gazdă – 4 zile x 79 Euro/zi SAU 4 zile x 56 Euro/zi)
 • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi special

 

 1. Pentru studenții care se încadrează în categoria oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 – Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat):
 • Dacă mijlocul de transport ales NU se încadrează în categoria „green travel”
 • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
 • 79 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
 • 56 Euro/zi: între a 15-a zi si a 30-a zi de activitate
 • 2 zile de subzistență pentru transport (2 zile x 79 Euro/zi SAU 2 zile x 56 Euro/zi)
 • Grantul de transport se calculează în funcție de distanța de deplasare conform tabelului următor, coloana „Transport standard – suma”:

 

Distanța de deplasare Transport standard – suma Transport „Green travel”
Între 10 și 99 KM 23 EUR  
Între 100 și 499 KM 180 EUR 210 EUR
Între 500 și 1999 KM 275 EUR 320 EUR
Între 2000 si 2999 KM 360 EUR 410 EUR
Între 3000 și 3999 KM 530 EUR 610 EUR
Între 4000 și 7999 KM 820 EUR  
8000 KM sau mai mult 1500 EUR  

 

 • 100 Euro pentrustudenții care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care NU depășesc 14 zile de activitate;
 • 150 Euro pentrustudenții care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care depășesc 14 zile de activitate;
 • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi speciale.

 

 • Dacă mijlocul de transport ales se încadrează în categoria „green travel”
 • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
 • 79 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
 • 56 Euro/zi: între a 15-a zi si a 30-a zi de activitate
 • 2 zile de subzistență pentru transport (2 zile x 79 Euro/zi SAU 2 zile x 56 Euro/zi)
 • Grantul de transport se calculează în funcție de distanța de deplasare conform tabelului de mai jos, coloana „Transport Green travel”:

 

Distanța de deplasare Transport standard – suma Transport „Green travel”
Între 10 și 99 KM 23 EUR  
Între 100 și 499 KM 180 EUR 210 EUR
Între 500 și 1999 KM 275 EUR 320 EUR
Între 2000 si 2999 KM 360 EUR 410 EUR
Între 3000 și 3999 KM 530 EUR 610 EUR
Între 4000 și 7999 KM 820 EUR  
8000 KM sau mai mult 1500 EUR  

 

 • Dacă este cazul, participanții care se încadrează în categoria „green travel” pot primi grant adițional de subzistență pentru max. 4 zile (în afara perioadei de mobilitate), pentru efectuarea călătoriei dus-întors;
 • 100 Euro pentrustudenții care beneficiază de bursă socială  sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care NU depășesc 14 zile de activitate;
 • 150 Euro pentrustudenții care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care depășesc 14 zile de activitate;
 • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi speciale.

 Observații!

Se pot finanța mobilități de studiu și practică de scurtă durată și către state care nu sunt asociate la Programul Erasmus+ (țări non-UE), în limita fondurilor disponibile și în acord cu condițiile de eligibilitate și selecție disponibile la următorul link: Programul Erasmus+ cu Țările Partenere (non-UE) – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (uaic.ro)

Candidații selectați pentru mobilități Erasmus de scurtă durată ar putea avea nevoie să obțină o viză de ședere în străinătate în statele membre ale UE sau în țările terțe în care are loc mobilitatea.

Recomandăm solicitarea în avans a autorizațiilor necesare de la autoritățile competente (înainte de începerea mobilității), întrucât procesul poate dura câteva săptămâni.

Portalul UE privind imigrația conține informații generale cu privire la vizele și la permisele de ședere atât pe termen scurt, cât și pe termen lung: https://ec.europa.eu/immigration/.

 Pentru informații suplimentare se recomandă: 

 • Participarea la sesiunile de informare organizate atât la nivel central, cât si la nivel de facultate
 • Contactarea coordonatorului Erasmus+ pentru mobilități de studiu și practică, dl. Dan Sandu , e-mail: dansandu3@gmail.com, tel. 0232-2012328 sau la  Biroul/ Sala 02 în timpul programului de consultații  marti, 14.00 – 16.00  și miercuri 12.00-14.00  (informații despre procedura de selecție, oferta de practică (sarcini, responsabilități, activități), eligibilitate, dosarul de candidatură.
 • Contactarea Biroului Erasmus+ din cadrul Serviciului Relații Internaționale, Rectorat:

[1] Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca instituții gazdă în cazul deplasării studenților în scopul mobilității: instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă pe site-ul – https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_ro); organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

[2] Atunci când studentul sau proaspăt absolventul realizează una sau mai multe dintre următoarele activități pe durata mobilității: marketing digital; design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu fac parte din această categorie.

[3] Comisia de selecție pentru mobilități Erasmus+ de scurtă durată de la nivelul fiecărei facultăți poate decide dacă în procesul de evaluare al candidaților se va nota doar scrisoarea de motivație a acestora sau daca se impune și realizarea unui interviu.

[4] Evaluarea dosarelor de bursă socială pentru studenții ERASMUS+ se realizează pe parcursul întregului an academic la administratorul șef de la facultatea la care studenții sunt înmatriculați.

[5] Utilizarea unui mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea partea a călătoriei, către și dinspre țara gazdă (de ex. autobuz, tren sau mașina personală în regim de car-pooling –  împărțirea călătoriilor cu mașina).

Site-ul Facultății de Teologie Ortoxoxă - Iași utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.teologie.uaic.ro. Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua directivă europeană privind securitatea datelor (Regulamentul GDPR), înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să citești conținutul Politicii de Cookie.