Au fost aprobate în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxa din 29.04.2024 următoarele:

Criterii de selecție 

 1. Limitarea la un număr de 3 (trei) mobilități de scurtă durată pentru un student, pe parcursul unui ciclu de studii (licență, master, doctorat);
 2. Includerea obligativității de a depune la dosarul de candidatură a unui Certificat de competență lingvistică (acceptate de către UAIC pentru mobilitățile de lungă durată);
 3. Evitarea deplasărilor studențești în mobilități de scurtă durată pe parcursul semestrului, în afara unor programe internaționale prestabilite sau evenimente care se desfășoară în instituțiile partenere, care presupun prezența studenților în instituție la date fixe;
 4. Prezentarea la interviu a acordului scris al profesorului de specialitate la care urmează să se echivaleze lucrarea de seminar, laboratorul sau cursul.

Echivalarea mobilităților

Cursurile sau seminariile care se echivalează sunt stabilite prin Contractul de studii (Learning Agreement – LA), respectiv Contractul de formare (Learning Agreement for Traineeships – LAT) și se stabilesc înainte de plecarea în mobilitate, prin semnarea de către student, partenerul străin și Coordonatorul Erasmus + al facultății de origine.

 1. Mobilitatea de studiu se efectuează pe parcursul unui semestru (5 luni) sau un an de studiu (12 luni) la o universitate cu care avem acord bilateral de colaborare. Se echivalează toate materiile studiate la universitatea parteneră, trecute în LA, echivalente materiilor de la facultatea noastră. Cursurile care nu au echivalență la universitatea de destinație sunt finalizate prin examinarea studentului, în sesiunea primă de după întoarcere, sau în sesiunea specială pentru studenții Erasmus +, din prima parte a lunii septembrie (aceste materii sunt, de asemenea, prevăzute în LA). Profesorii de specialitate au dreptul de a convoca studentul, după revenirea din stagiul de studiu, pentru a avea un colocviu, a da informații despre pregătire și cunoștințele dobândite, dar nu poate să dea notă de nepromovare; astfel că rămâne validă nota aprobată de Comisia Erasmus de recunoaștere și echivalare.
 1. Mobilitatea de practică de lungă durată (2 -12 luni) se echivalează cu un singur curs, cu numărul de credite aferente, stipulat în LAT, cu nota pe care o aprobă Comisia de recunoaștere și echivalare, conform cu rezultatele obținute de la instituția unde a avut loc mobilitatea. Profesorul are dreptul de a cere clarificări/prezentare a unui raport de la student, poate modifica nota, numai cu acordul Comisiei de recunoaștere și echivalare, dar nu poate să dea notă de nepromovare a examenului. Dacă Planul de învățământ prevede Disciplina Practică de specialitate în perioada efectuării mobilității de practică, echivalarea se va face la această disciplină.
 1. Mobilitatea de practica de scurtă durată (5-29 zile) se echivalează cu un seminar sau o lucrare de seminar/laborator, trecute în Contractul de formare (LAT). Se recunosc doar credite (1 sau 2 credite), dar nu se recunoaște nota la materia al cărei seminar sau lucrare de seminar/laborator a fost recunoscută. Studentul are obligația de a se prezenta la examen și a primi nota de la profesorul de specialitate, conform cu evaluarea semestrială. Dacă Planul de învățământ prevede Disciplina Practică de specialitate în perioada efectuării mobilității de practică, echivalarea se va face la această disciplină.

Pe perioada mobilității, studentul are dreptul la scutirea absențelor de la seminar și/sau curs. La întoarcerea din mobilitate, profesorul poate avea o discuție cu studentul pe tema mobilității și relevanței acesteia pentru formarea profesională. Criteriul se aplică și la materiile unde evaluarea se face pe parcurs.

Pentru fiecare student beneficiar de mobilități Erasmus +, de orice fel, se eliberează o Adeverința de echivalare, semnată de membrii Comisiei de recunoaștere și echivalare, o copie a acesteia fiind la Biroul de Relații Internaționale, iar una la dosarul Erasmus + al studentului, din Facultate.

_________________________________________________________________________________________________

IN CONDITIILE DESFASURARII, IN PERIOADA 15-17 IUNIE 2024, A SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL “DUMITRU STANILOAE”, LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA DIN IASI, VA ANUNTAM CA

INTERVIUL DE SELECTIE PENTRU MOBILITATILE DE PRACTICA DIN DATA DE 17 MAI, 2024, SE REPROGRAMEAZA PENTRU ZIUA DE VINERI, 24 MAI, 2024, ORELE 13.00.

 

__________________

5 Martie 2024 – Sesiune de informare_ERASMUS+_PRACTICA pentru studenții Facultății de Teologie Ortodoxa

„Vrei să pleci cu o mobilitate de practică ERASMUS, dar nu ai avut curaj până acum şi ai nevoie de detalii suplimentare?

În perioada 4 – 7 martie 2024, la CAFENEAUA ERASMUS (campusul Titu Maiorescu, parcul „La Balenă”, lângă căminul C5) se vor desfășura sesiuni de informare privind mobilitățile de practică ERASMUS+.

Verifică ziua și ora la care facultatea ta va organiza sesiunea informativă și vino să povestim despre oportunitățile de internship și despre pașii pe care trebuie să-i parcurgi pentru a ajunge acolo.

Profită de o oportunitate fantastică de a pune în practică cunoştinţele dobândite pe timpul facultăţii, de a călători şi de a învăţa o limbă diferită!

Primăvara aceasta îndrăzneşte să mergi cu ERASMUS!

__________________________________________________________

PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED Mobilități de studiu (SMS) de lungă durată

Apel deschis la candidaturi pentru studenți și doctoranzi

în anul academic 2024 – 2025

Mobilitate de studiu (SMS) de lungă durată – perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de lungă durată  în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE – Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia).

Lista cu universitățile partenere este disponibilă atât pe website-ul UAIC (https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/), cât și pe website-ul facultății (www.teologie.uaic.ro).

Durata mobilității de studiu de lungă durată poate fi cuprinsă între 2 luni (sau un semestru sau un trimestru academic – inclusiv prima sesiune de examene – de la universitatea gazdă) și 12 luni[1] de activitate în format fizic.

 CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 1. Generale:

 Se pot înscrie la selecție:

 • studenții înmatriculați la zi/ învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anul I, anul II, respectiv anul III licență (la facultăți unde studiile de licență au o durată de 4 ani) și anul I master;
 • doctoranzii din anul I, II, III, inclusiv cei aflați în perioada de prelungire pentru mobilități desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • foști beneficiari ai unei mobilități de studiu sau de practică în generațiile anterioare de programe Socrates, LLP-Erasmus și/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a mobilităților (Socrates/LLP-Erasmus și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

 Observații!

 • Studenții care doresc să candideze la selecție și au beneficiat anterior de o mobilitate de studiu pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecției, vor prezenta rezultatele academice de dinaintea plecării în mobilitatea Erasmus.
 • Un student poate beneficia de mobilități de studiu și de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studii (licență, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de mobilitate (studiu + practică) per nivel.

 Academice:

 Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu de lungă durată, studenții trebuie:

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70% din punctajul maxim, cu excepția studenților din anul I,  sem. I, pentru care se va lua în considerare media de admitere (minimum 8) la ciclul de studii la care sunt înmatriculați;
 • să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate;
 • să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează printr-unul dintre următoarele documente:
 1. atestat de limbă[2];
 2. foaia matricolă din liceu (pentru candidații care au studiat o limbă străină în timpul anilor de liceu);
 3. certificat competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat;
 4. foaia matricolă aferentă studiilor universitare, în cazul studenților care au limba de studiu de la universitatea parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare;
 5. foaia matricolă aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de limbile străine studiate, în cazuri excepționale și numai cu acordul comisiei de selecție.

Media aritmetică a notelor din liceu, media aferentă studiilor universitare ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor).

Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj.

Modalitatea de calcul a punctajului ECTS:

 Pentru calcularea punctajului ECTS se iau în considerare rezultatele obținute de candidați în semestrele încheiate din ciclul de studii la care sunt înmatriculați la momentul selecției, iar calculul se face astfel: suma punctajelor ECTS pentru semestrele încheiate până în momentul selecției (A) raportate la punctajul ECTS maxim pentru perioada respectivă (B): Ax100/ B.

Documente necesare la dosarul de candidatură:

 Pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 • Scrisoare de motivație în care să se precizeze: opțiunile de mobilitate ale candidatului, lista de cursuri, obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate, motivele pentru participarea la selecția pentru o mobilitate de studiu într-o anumită universitate (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 • Atestatul de limbă/ foaia matricolă din liceu/ certificatul de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat/ situația școlară aferentă studiilor universitare la limba străină studiată sau la programul de studiu pentru cei care studiază într-o limbă străină (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 • Extrasul din foaia matricolă pentru ciclul de studii la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției. Documentul nu va fi solicitat de către candidați, ci va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus.

 Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

 o copie a permisului de ședere – excepție de la această cerință fac studenții de cetățenie moldoveană înmatriculați la UAIC – Extensiunile Bălți și Chișinău.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a) și (b) vor fi prezentate și în limba de studiu a universității/ universităților pentru care optează candidatul.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

 Modalitatea de calcul a mediei de selecție:

 1. a) rezultatele academice – 50% din punctaj;
 2. b) competențele lingvistice – 30% din punctaj;
 3. c) interviul – 20% din punctaj.

 BURSA ERASMUS

Cuantumul lunar al bursei pentru mobilitățile de studiu de lungă durată a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în conformitate cu Ghidul Erasmus+, și se acordă în funcție de țara de destinație, astfel:

 • 674 Euro/ lună: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia.
 • 606 Euro/ lună: Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

 Suplimentarea bursei Erasmus:

 • cu 250 Euro/lună pentru studenții care beneficiază de bursă socială[3] sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 (Art. 6, paragraful 2), cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat;
 • cu 50 Euro pentru transport „green travel”, în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea partea a călătoriei, către și dinspre țara gazdă (de ex. autobuz, tren sau mașina personală în regim de car-pooling – împărțirea călătoriilor cu mașina);
 • cu cuantumul aferent a maximum 4 zile (în afara perioadei de mobilitate), dacă este cazul, pentru efectuarea călătoriei dus-întors, în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport „green travel ”;
 • cu sumele acordate pe principiul costurilor reale, pentru participanții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității.

 CALENDARUL SELECȚIEI:

 • 26.02 – 15.03.2024: depunerea dosarelor de candidatură la Biroul Erasmus +, Căminul Buna Vestire, Sala 02.
 • 28.02.2024, orele 14.00,: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție la Cafeneaua Erasmus, orele 13.00; în fiecare marti, la Biroul Erasmus, sala 02, Caminul Buna Vestire, între 14.00 – 16.00;
 • 22.03.2024: interviu și afișarea rezultatelor, respectiv a eventualelor contestații, sala S1;
 • 26.03.2024: întâlnire informativă la facultate cu studenții selectați în Caminul Buna Vestire, Sala 03, orele 14.00;
 • 25 – 29.03.2024: transmiterea procesului-verbal de selecție la Biroul Erasmus+ de către coordonatorul Erasmus;
 • Trimiterea listelor cu studenții admiși la universitățile partenere de către coordonatorul Erasmus, prin email/fax, până la data limită stabilită de acestea.

 Observație!

 Se pot finanța mobilități și către state care nu sunt asociate la Programul Erasmus+ KA131-HED (țări non-UE), în limita fondurilor disponibile și în acord cu condițiile de eligibilitate și selecție disponibile la următorul link: Programul Erasmus+ cu Țările Partenere (non-UE) – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (uaic.ro)

 Pentru informații suplimentare se recomandă:

 •  Participarea la întâlnirile informative pre și post selecție organizate atât la nivel central, cât și la nivel de facultate.
 • Contactarea coordonatorului Erasmus pentru mobilități de studiu, dl Conf. Dr. Dan Sandu, dansandu3@gmail.com, tel. 0232-201328,  sau la  Biroul 02, Caminul Buna Vestire,  în timpul programului de consultații Martea, 14.00 – 16.00, (informații despre procedura de selecție, eligibilitate, dosarul de candidatură).
 • Contactarea Biroului Erasmus+ din cadrul Serviciului Relații Internaționale, Rectorat – dna Andreea Purcaru, purcaru@uaic.ro, tel. 0232-201113 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, formalități deplasare, contract financiar, documente post-mobilitate etc.)

Pentru mai multe detalii și noutăți referitoare la Programul Erasmus la UAIC consultați:

 

Afișat astăzi, 23 / 02 /2024  la avizierul secretariatului, pagina de Facebook a facultății:  https://www.facebook.com/TeologieOrtodox și website-ul facultăţii: www. teologie.uaic.ro.

  COORDONATOR ERASMUS+: Sandu Dan

E-mail: dansandu3@gmail.com

[1] Perioada mobilității se calculează conform regulilor Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de mobilitate Erasmus+ are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

[2] Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

[3] Evaluarea dosarelor de bursă socială pentru studenții ERASMUS+ se realizează pe parcursul întregului an academic la administratorul șef de la facultatea la care sunt înmatriculați

 

 

 

 

_______

Anunt selectie_Mobilitati STUDIU_LUNGA DURATA _TeolOrt_2023_2024

Anunt selectie_PRACTICA_LUNGA DURATA_TeolOrt_23_25

Apel mobilitat_SCURTA DURATA_TeolOrt_2023_2024

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED Mobilități de studiu (SMS) de lungă durată

 Apel deschis la candidaturi pentru studenți și doctoranzi în anul academic 2023 – 2024

Mobilitate de studiu (SMS) de lungă durată – perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de lungă durată  în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE – Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia)[1].

Lista cu universitățile partenere este disponibilă atât pe website-ul UAIC (https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/), cât și pe website-ul facultății (www. teologie.uaic.ro).

Durata mobilității de studiu de lungă durată poate fi cuprinsă între 2 luni (sau un semestru sau un trimestru academic – inclusiv prima sesiune de examene – de la universitatea gazdă) și 12 luni[2] de activitate în format fizic.

[1] Se pot finanța mobilități și către state care nu sunt asociate la Programul Erasmus+ KA131-HED, în limita fondurilor disponibile și cu condiția semnării prealabile a unui acord bilateral Erasmus.

[2] Perioada mobilității se calculează conform regulilor Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de mobilitate Erasmus+ are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

Detalii în fișierul atașat mai jos

Anunt de selectie SMSL_Teol_Ort_ 2023

 

____________________________________________

Anunt selectie STA_TeolOrt_2022_2023

___________________________________________

 

UK – A Mission Odyssey

 

În perioada 6-16 februarie, orașul universitar sau universitatea-oraș și-a deschis porțile pentru un grup de 16 studenți de la Masterul de Misiune și Slujire Pastorală al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” îndrumați de părintele conferințiar doctor Dan Sandu, coordonator Erasmus + în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Instituția care a servit ca punte între România și Regatul Unit și a îndeplinit rolul de bază de studiu a fost Oxford Centre for Mission Studies și, implicit, Rev. Mark Oxbrow, director al departamentului Guided Research Programme.

Oxfordul este locul unde se îmbină romantismul orașului medieval cu vitalitatea centrului universitar internațional, aici fiind localizată Universitatea cu același nume, aflată în primele poziții ale clasamentelor universitare de pe mapamond. Înainte de toate, orașul este o colecție arhitecturală de dimensiuni enorme. Clădirile îmbină perfect stilurile arhitectonice ale secolului trecut și îndeplinesc nevoile studenților de astăzi. Dacă la Oxford adăugăm alte doua centre universitare, Durham și Cambridge, unde o parte dintre participanți au avut program distinct, se poate înțelege cât de eficientă poate fi, în dimensiunea aplicată, studierea misiunii în instituția teologică ieșeană, la nivel de master.

În program (alcătuit după acrivia tipic englezească), studenții avut activități teoretice (întâlniri de orientare, seminarii de orientare misionară), dar accentul a fost pus pe latura practică, respectiv ocazia de avizita, observa, lucra și dialoga cu persoane responsabile de misiunea creștină în comunități engleze, dar și etnice, precum comunitatea românească, Punjabi și cea rusă.

În afara spațiului eclezial, studenții au putut fi martori ai unor programe de educație religioasă desfășurate de Biserica Angliei în școlile primare (programul Open the Book), dar și ai unor provocări ale misiunii contemporane punctate succint de către Dr. Cathy Ross și Dr. Jonny Baker din cadrul agenției Church Mission Society. Sfera domeniului de activitate socială a fost reprezentată de vizite și discuții on-site, în cadrul asociațiilor Community Emergency Food Bank și Oxford Mutual Aid, acolo unde voluntarii au oferit informații concrete despre chemarea la slujirea semenului aflat în nevoie și importanța voluntariatului.

Periplul istoric a oferit  și o perspectivă vivantă asupra relicvelor anticului Oxford, fost marcat prin vizita în catedrala St. Mary Church și, implicit, prin informațiile succinte, dar pline de semnificație și continuitate oferite de Revd. Dr. William Lamb.

Din tot acest periplu nu au lipsit bucuria, energia și entuziasmul, personificate mai ales în persoana părintelui Mark Oxbrow care, cu neobosită grijă, a însoțit studenții în cadrul numeroaselor activități, oferind gânduri și perspective referitoare la misiunea în spațiul creștin, informații prețioase legate de arhitectura, istoria, geografia orașului și a vestigiilor sale, dar și (mulțumită tehnologiei moderne),  momente de zâmbet și voie bună studențească, multe dintre ele petrecându-se la răgazul nelipsitului ceai britanic (aproximativ la ora 5.00 p.m.).

Au fost zile și momente memorabile în acest stagiu de mobilitate Erasmus +. Prezența unor oameni care i-au primit cu ospitalitate, a altora care doreau să împărtășească din experiența lor misionară și a unora care doreau să afle cât mai multe despre spațiul misionar din România, au fost doar unele din punctele forte ale acestui stagiu de practică.

Pentru scurt timp, studenții masteranzi de la Iași s-au simțit parte din atmosfera universitară care vibrează în Oxford astăzi și care adună armonic zeci de mii de studenți și credincioși de peste mări și țări. Doar o simplă privire la arhitectura locului te poate transloca în epoci străvechi și locuri memorabile pe unde au pășit personalități marcante, capete încoronate, demnitari sau studenți și profesori, în cadrul festiv de la absolvire sau stresant, din perioada sesiunilor, purtând cu demnitate haina și blazoul colegiului de apartenență. În cazul studenților, ei înșiși mărturisesc că, nu de puține ori, au întrezărit umbre ale acestui trecut încărcat de istorie și cultură, precum catedrala St. Mary a Universității Oxford, locul de mediere culturală între municipalitate și academie sau săli-bijuterii precum sala mare a ansamblului Christ Church.

La finalul acestei expediții în „Everestul” universităților europene rămân amintiri calde care ne deschid noi perspective. Alături de acestea, ramâne în suflet și îm minte ecoul descoperirii noului din tradiție și dorința de auto-depășire, care ne îndeamnă la o continuă stare de învățare: Știm ce suntem, dar nu știm ce am putea fi, cum ar fi spus William Shakespeare.

Site-ul Facultății de Teologie Ortoxoxă - Iași utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.teologie.uaic.ro. Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua directivă europeană privind securitatea datelor (Regulamentul GDPR), înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să citești conținutul Politicii de Cookie.