Admitere 2023/2024

Direcţii de cercetare doctorat:

 • Teologie Liturgică
 • Sistematică (Spiritualitate Ortodoxă)
 • Sistematică (Dogmatică Ortodoxă)
 • Sistematică (Misiologie)
 • Sistematică (Teologie Morală)
 • Istorică (Istoria Bisericii Ortodoxe Române)

 

Număr locuri aprobate: în așteptare

Locuri la buget: în așteptare   

Locuri cu taxă: în așteptare    

                                                          

 

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2023/2024:

Sesiunea septembrie 2023:

– înscrierea candidaţilor: în așteptare

– selecţia candidaţilor: în așteptare

– afişarea rezultatelor: în așteptare

– contestaţii (doar pentru proba scrisă): în așteptare

– afişarea rezultatelor: în așteptare

 

Probe de concurs:

 • Teologia Dogmatică Ortodoxă (scris) – 40% din media finală de admitere, probă la care se supun toți candidații, indiferent de direcția de cercetare pentru care optează;
 • probă la alegere, în funcție de direcția de cercetare ce se dorește a se urma pe parcursul școlii doctorale (oral sau scris) – 60% din media finală de admitere.

Criterii de departajare:

În caz de egalitate a mediilor finale de admitere, ierarhia candidaților se va face ținând cont de:

 1. Media de înscriere la concurs, conform formulei hotărâtă de sfântul Sinod al BOR;
 2. Media de la disciplina de specialitate, probă a concursului de admitere;
 3. Media de la disciplina Teologia Dogmatică – probă a concursului de admitere.

La examenul de admitere se pot înscrie doar absolvenți ai studiilor de licență în domeniul Teologie.

 

ACTE NECESARE pentru înscrierea la concursul de admitere

 • Stack of papers isolated on white background
 • Dosar tip plic
 • fişa de înscriere tip (Anexa I.1), în care se vor menţiona opţiunile pentru tutore, cu avizul acestuia;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului;
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi aprobate de CNEEA, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • scrisoare de motivaţie;
 • copie legalizată după certificatul de naştere;
 • copie C.I.;
 • copie legalizată după certificatul de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat sau un act echivalent;
 • Diploma de licenţă şi foaia matricolă (şi copie);
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi foaia matricolă în original);
 • alte acte specifice domeniului Teologie[1]:
  • Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Pentru aceasta candidatul se va adresa sectorului Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor şi va îndeplini condiţiile ce se vor impune (ex: aviz psihologic, binecuvântarea Chiriarhului locului de care aparţine candidatul etc.).
  • Recomandare de la preotul din parohia în care candidatul are domiciliul stabil. Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului.);
  • Certificat sau adeverinţa de botez (în original)
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (250 lei).
 • 4 fotografii color tip B.I.

1] Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, se pot înscrie la concursul de admitere la Şcoala Doctorală doar absolvenţii care au media de absolvire a studiilor de licenţă şi master de minim 8.51. Din această medie, 70% reprezintă  media anilor de studii de licenţă şi nota obţinuta la examenul de licenţă şi 30% reprezintă media anilor de studii de master (aprofundate) şi nota obţinută la examenul de disertaţie. Formula de calcul este următoarea: {[(an 1 Licenţă + anul 2 Licenţă + anul 3 Licenţă + anul 4 Licenţă + Medie examen de Licenţă)/5]*70% + [anul 1 master+anul 2 master + medie disertaţie)/3]*30% } ≥ 8.51 

Tematică admitere

Teologia Dogmatică Ortodoxă probă scrisă la care se vor supune toți candidații.

Tematică:

 1. Aspectele răscumpărării omului în Hristos după învăţătura răsăriteană.
 2. Sfintele Taine în viaţa Bisericii.
 3. Cunoaşterea catafatică şi apofatică în Biserica Răsăriteană.
 4. Antropologia în gândirea teologică a Pr. Prof. Dumitru Stăniloae.
 5. Preacinstirea Maicii Domnului în Biserica Răsăriteană.
 6. Raţionalitatea creaţiei şi unitatea ei în Logosul divin după Sfântul Maxim Mărturisitorul.
 7. Învăţătura Bisericii despre Hristos formulată la Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon.
 8. Biserica, trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt. Constituţia Bisericii.
 9. Raportul dintre natură şi har după învăţătura răsăriteană.
 10. Biserica, Scriptura şi Tradiţia.

Bibliografie:

Cărţi:

 1. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a 2-a, Bucureşti, (1996), 1997.
 2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992.
 3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a 2-a, Craiova, 1993.
 4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1990.
 5. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de Teologie, 2, ediţia a 2-a, Cluj-Napoca, 2005.
 6. Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. de Pr. Vasile Răducă, Bucureşti, 1993.
 7. George Florovsky, Biserica, Scriptura, Tradiţia, trad. de Fl. Carague şi G. Mândrilă, Bucureşti, 2005.
 8. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în Filocalia, vol. 3, trad. de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1948.

Studii:

 1. Prof. Dumitru Stăniloae, Definiţia Dogmatică de la Calcedon, în Ortodoxia, nr. 2-3, (1951), p. 295-340.
 2. Idem, Maica Domnului ca mijlocitoare, în „Ortodoxia”, nr. 1, (1952), p. 79- 129.
 3. Idem, Natură şi har în teologia bizantină, în „Ortodoxia”, nr. 3, (1974), p. 392- 439.

 ____________________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE LITURGICĂ – Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Viorel Sava

Tematică:

 1. Liturghia în primele 4 secole creştine
 2. Dipticele în cardul Anaforalei în diferite rituri liturgice
 3. Tainele iniţierii creştine la Nicolae Cabasila
 4. Sfânta Liturghie în interpretarea liturgică a lui Nicolae Cabasila

Bibliografie:

 1. Branişte, Prof.dr.pr., Ene, Liturgica specială, ibmbor, Bucureşti, 1980.
 2. Vintilescu, Prof.dr.pr., Petre, Istoria Liturghiei în primele trei veacuri, Ed. Nemira, Bucureşti, 2001; şi în „Studii Teologice”, an. I, 1929, nr. 1, p. 178-208; 1930, nr. 2, p.100-140 şi nr. 3, p. 80-100.
 3. Juan, Mateos, Cuvântul în liturghia bizantină, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007.
 4. Taft, Robert F., Dipticele, trad. Cezar Login, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008.
 5. Felmy, Karl Christian, De la Cina de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe – un comentariu istoric, Ed. Deisis, Sibiu, 2004.
 6. Cabasila, Nicolae, Despre viaţa în Hristos, trad. Pr.prof.dr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1989.
 7. Cabasila, Nicolae, Tâlcuirea Dumnezeieştii Litughii, trad. Pr.prof.dr. Ene Branişte, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1989.
 8. Streza, Dr., Laurenţiu, Tainele de iniţiere creştină, Ed. Trinitas, Iaşi, 2002.
 9. Sava, Prof.dr.pr., Viorel, Evhologhionul lui Serapion de Thmuis – locul şi importanţa lui în istoria şi evoluţia Liturghiei şi a Liturghierului, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, p. 59-80.

_______________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE SISTEMATICĂ (Misiologie) – Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Gheorghe PETRARU

Tematică:

 1. Temeiuri biblice şi principii ale misiologiei ortodoxe.
 2. Teologia Revelaţiei.
 3. Antropologie misionară; omul credinţei în Biblie şi Biserică.
 4. Biserica misionară şi teologii misionare confesionale: Istoria misiunilor creştine.
 5. Istoria mişcării ecumenice şi dialog interconfesional.
 6. Secte neoprotestante.
 7. Noi mişcări religioase cu fundament esoterico-ocultist.
 8. Noi miscări religioase de inspiraţie orientală.
 9. Misiunea ca dialog cu filosofia şi ştiinţele contemporane.

Bibliografie:

 1. Îndrumări misionare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986.
 2. Achimescu, Nicolae, Noile mişcări religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002.
 3. Bel, Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010.
 4. Bria, Pr. Prof. Ion, Sensul Tradiţiei ecumenice, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2009.
 5. Idem, Destinul Ortodoxiei, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1989.
 6. Brown, Colin, Filozofia şi credinţa creştină, traducerea daniel Tomuleţ, Editura Cartea creştină, Oradea, 2009.
 7. Catalan, Jean-Francois, Omul şi religia sa. O perspectivă psihologică, traducere de Andreea Bratosin, Editura Polimark, Bucureşti, 1997.
 8. Daid, P.I. Călăuza creştină, Editura Episcopiei Aradului, Arad, 1987.
 9. Geisler, Norman, Apologetica creştină, Societatea Misionară Română, Wheaton, Illinois, traducător, Livius Pup Percy, 1993.
 10. Himcinschi, Preot Mihai, Doctrina trinitară ca fundament misionar, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004.
 11. Lavatori, Renzo, Dumnezeu şi omul, traducere din limba italiană, pr. Alexandru Buzalic, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2009.
 12. Petraru, pr. Gheorghe Ortodoxie şi prozelitism, Editura Trinitas, Iaşi, 2000,
 13. Idem, Misiologie Ortodoxă, Editura Panfilius, Iaşi 2002.
 14. Idem, Teologie Fundamentală şi Misionară, Editura Performantica, Iaşi, 2006.
 15. Popescu, Pr. prof. acad. dr. Dumitru, Apologetica raţional-duhovnicească a Ortodoxiei, Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2009.
 16. Rahner, Karl, Tratat fundamental despre credinţă. Introducere în conceptul de creştinism,  Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2005.
 17. Sârbu, Pr.prof. Corneliu, Teologia FundamentalăOrtodoxă românească, Editura Pelerinul Român,Oradea, 2001.
 18. Stăniloae, Pr. prof. dr. Comuniune şi spiritualitate în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986.
 19. Tia, Arhim. Teofil, Reîncreştinarea Europei. Teologia Religiei în Pastorala şi Misiologia occidentală contemporană, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003.
 20. Willaime, Jean-Paul, Sociologia religiilor, traducere de Felicia Dumas, Editura Institutul European, Iaşi, 2001.
 21. Wilson Bryan, Religia din perspectivă sociologică, traducere din limba engleză de Dara Maria străinu, Editura Trei, Bucureşti, 2000.

_________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE SISTEMATICĂ (SPIRITUALITATE ORTODOXĂ) – Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Ioan C. TEŞU

Tematica:

 1. Caracterul hristologic-pnevmatologic-bisericesc al spiritualităţii ortodoxe.
 2. Gnoseologia ortodoxă.
 3. Elemente de antropologie duhovnicească.
 4. Marile etape ale vieţii duhovniceşti.
 5. Asceza negativă.
 6. Asceza pozitivă.
 7. Mistica răsăriteană.
 8. Îndumnezeirea – ţintă a spiritualităţii ortodoxe.

Bibliografie generală:

 1. Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care ne arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi. Vol. I-XII. Traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Sibiu-Bucureşti, 1946-1992.
 2. Crainic, Nichifor, Sfinţenia-Împlinirea umanului (Curs de teologie mistică) (1935-1936), Ediţie îngrijită de Ierod. Teodosie Paraschiv, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993.
 3. Stăniloae, Preot Profesor Dr. Dumitru, Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi mistica, EIBMBOR, Bucureşti, 1992.
 4. Mladin, Nicolae, Prelegeri de mistică ortodoxă, Editura Veritas, Târgu-Mureş, 1996.
 5. Savin, Ioan Gh., Mistica şi ascetica ortodoxă, Sibiu, 1996.
 6. Andrew Louth, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie Areopagitul, Traducere: Elisabeta Voichiţa Sita, cuvânt înainte: diac. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2002.
 7. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Traducere, studiu introductiv şi note Pr. Vasile Răducă, Editura Anastasia, f.a.
 8. Idem, Vederea lui Dumnezeu, În româneşte de Maria Cornelia Oros, studiu introductiv diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1995.
 9. Spidlik, Tomas, Spiritualitatea Răsăritului creştin. I. Manual sistematic. Traducere şi prezentare: diac. Ioan I. Ic jr., Cuvânt înainte: P. Marko I. Rupnik S.J., Editura Deisis, Sibiu, 1997.
 10. Idem, Spiritualitatea Răsăritului creştin. II. Rugăciunea. Traducere: diac. Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu, 1998.
 11. Idem, Spiritualitatea Răsăritului Ortodox. III. Monahismul. Traducere: diac. Ioan I. Ică. jr., Editura Deisis, Sibiu, 2000.
 12. Meyendorff, John, Sfântul Grigorie Palama şi mistica ortodoxă. Traducere de Angela Pagu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995.
 13. Evdochimov, Paul, Vârstele vieţii spirituale. Cuvânt înainte şi traducere Pr. Prof. Ion Buga, Christiana, Bucureşti, 1993.
 14. Idem, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană, Traducerea, prefaţa şi note Pr. Lect. univ. Dr. Vasile Răducă, Asociaţia filantropică medicală creştină CHRISTIANA, Bucureşti, 1995.
 15. Nikos Matsoukas, Introducere în Gnoseologia Teologică, Traducere de Maricel Popa, Editura Bizantină, Bucureşti, 1997.
 16. Preot Dr. Vasile Răducă, Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa, EIBMBOR, Bucureşti, 1996.
 17. Nellas, Panayotis, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă. Ediţia a II-a. Studiu introductiv şi traducere: diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1999.
 18. Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale. În româneşte de Marinela Bojin, Editura Sofia, Bucureşti, 2001.
 19. Arhiepiscopul Basile Krivocheine, În lumina lui Hristos, Traducere din limba franceză de Preot conf. dr. Vasile Leb şi Ierom. Gheorghe Iordan, EIBMBOR, Bucureşti, 1997.
 20. Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodoxă. Şiinţa Sfinţilor Părinţi. Traducere în limba română de Irina Luminiţa Niculescu, Editura Învierea – Arhiepiscopia Timişoarei, 1998.
 21. Idem, Psihoterapia ortodoxă. Continuare şi dezbateri. Traducere din limba greacă: prof. Ion Diaconescu şi prof. Nicolae Ionescu, Editura Sofia, Bucureşti, 2001.
 22. Teşu, Preot Ioan C., Teologia necazurilor, Christiana, Bucureşti, 1998.
 23. Idem, Din iadul patimilor spre raiul virtuţilor, Editura Christiana, Bucureşti, 2000.
 24. Idem, Virtuţile creştine, cărări spre fericirea veşnică, Editura Trinitas, Iaşi, 2001.

 ________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE MORALĂ Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Gheorghe POPA

Tematica:

 1. Teologie morală fundamentală
 2. Fundamentele teologice ale moralei creştine ortodoxe
 3. Legea morală şi conştiinţa morală. Instituirea ordinii morale şi constituirea subiectului moral
 4. Autonomie, libertate şi responsabilitate. Importanţa cunoaşterii principiilor şi normelor etice şi formarea judecăţilor morale
 5. Virtuţile teologice şi virtuţile cardinale. Rolul lor edificator în formarea caracterului moral creştin
 6. Teologie morală aplicată
 7. Mistagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul şi importanţa ei pentru viaţa morală creştină
 8. Bioetica şi drepturile omului. Dileme morale contemporane şi răspunsul teologiei morale

Bibliografie selectivă:

 1. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teologie şi Spiritualitate, Editura Basilica, Bucureşti, 2010.
 2. Stăniloae, Pr.prof.dr., Dumitru, Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, Editura Omniscop, Craiova, 1993.
 3. Zizioulas, Ioannis, Fiinţa eclesială, trad. Aurel Nae, Editura Bizantină, Bucureşti, 1996.
 4. Galeriu, Părintele, Jertfă şi Răscumpărare, Editura Harisma, Bucureşti, 1991.
 5. Yannaras, Christos, Libertatea Moralei, trad. Mihai Contuniari, Editura Anastasia, Bucureşti, 2004.
 6. Henkel, Jürgen, Îndumnezeire şi etică a iubirii în opera părintelui Dumitru Stăniloae, Editura Deisis, Sibiu, 2003.
 7. Teologia Ortodoxă în secolul al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea, coordonator Pr.prof.dr. Viorel Ioniţă, Editura Basilica, Bucureşti, 2011.
 8. Popa, Pr., Gheorghe, Comuniune şi înnoire spirituală în contextul secularizării lumii moderne, Editura Trinitas, Iaşi, 2000.
 9. Popa, Pr., Gheorghe, Teologie şi demnitate umană, Editura Trinitas, Iaşi, 2003.
 10. Popa, Pr., Gheorghe, Lege şi iubire. Coordonate biblice şi hermeneutice pentru Teologia morală, (ediţia a II-a), Editura Doxologia, Iaşi, 2011.
 11. Iloaie, Ştefan, Responsabilitatea morală personală şi comunitară. O perspectivă teologică, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009.
 12. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Cosmosul şi sufletul chipuri ale Bisericii, trad. Pr.prof.dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000.
 13. Thunberg, Lars, Omul şi Cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999.
 14. Gândirea socială a Bisericii. Fundamente – documente – analize – perspective, coordonator Ioan I. Ică jr. şi Germano Marani, Editura Deisis, Sibiu, 2002.
 15. Brek, Pr.prof.dr., John, Darul sacru al vieţii, trad. P.S. Dr. Irineu Pop, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001.
 16. Bioetica şi Taina persoanei. Perspective Ortodoxe, trad. Nicoleta Petuhov, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006.
 17. Engelhardt, H. Tristram jr., Fundamentele Bioeticii creştine. Perspectiva ortodoxă, trad. Mihail Neamţu, Cezar Login şi diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2005.
 18. Radu, Pr.prof.dr., Gh. Dumitru, Repere morale pentru omul contemporan, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007.

______________________________________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE ISTORICĂ (Istoria bisericii Ortodoxe Române) – Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Ion VICOVAN

Tematica:

 1. Biserica Ortodoxă din Țările Române în veacurile XVII-XVIII. Ierarhi de seamă (Anastasie Crimca, Sfinții Varlaam, Petru Movilă, Sava Brancovici, Dosoftei și Antim Ivireanul) și lucrarea lor culturală, socială și pastoral-misionară;
 2. Reînnoirea isihastă din veacul al XVIII-lea în Țara Românească și Moldova: Sfinții Cuvioși Vasile de la Poiana Mărului și Paisie Velicicovschi de la Neamț);
 3. Ierarhi (Veniamin Costachi, Sf. Andrei Șaguna, Melchisedec Ștefănescu, Sf. Iosif Naniescu) și evenimente de seamă (Reformele bisericești ale lui Alexandru Ioan Cuza, dobândirea Autocefaliei și ridicarea la rangul de Patriarhie) din istoria Bisericii Ortodoxe Române în veacurile XIX-XX;
 4. Biserica Ortodoxă Română în timpul regimului comunist.

Bibliografie:

 1. Antonie Plămădeală, De la Cazania lui Varlaam la Ion Creangă, Sibiu, 1997;
 2. Florian Dudaș, Cazania lui Varlaam în Transilvania, Arhiepiscopiei Vadului și Feleacului, Cluj, 1993;
 3. Nestor, Mitropolitul Olteniei, Viața îmbunătățită, nevoințele duhovnicești și ortodoxia neîndoielnică ale Sf. Mitropolit Petru Movilă al Kievului și a toată Ucraina, București, 1996;
 4. Sinodul de la Iași și Sf. Petru Movilă, Trinitas, Iași, 2002;
 5. Sfinți români și apărători ai Legii strămoșești, EIBMBOR, București, 1987;
 6. Dan Horia Mazilu, Introducere în opera lui Dosoftei, Minerva, 1997;
 7. Antim Ivireanul, Didahii, ediție îngrijită de Florin Faifer, București, 1983;
 8. Serghei Cetfericov, Paisie-Starețul Mănăstirii Neamțului din Moldova. Viața, învățătura și influența lui asupra Bisericii Ortodoxe, Mănăstirea Neamț, 1993;
 9. Românii în reînnoirea isihastă, Trinitas, 1997;
 10. dr. Ilie Gheorghiță, Un veac de la moartea mitropolitului Veniamin Costachi, Neamț, 1946;
 11. Keith Kitchins, Ortodoxie și naționalitate-Andrei Șaguna și românii din Transilvania 1846-1873, Univers Enciclopedic, București, 1995;
 12. Prof.dr. Niculae Șerbănescu, 150 de ani de la nașterea lui Alexandru Ioan Cuza (1820-20 martie 1970), în „BOR”, an. LXXXVIII, 1970, nr.3-4;
 13. Alexandru M. Ioniță, Episcopul Melchisedec Ștefănescu al Romanului. Viața și activitatea (1823-1892), Constanța, 1999;
 14. Prof.dr. Înființarea Patriarhatului Bisericii Ortodoxe Române (1925) în lumina informațiilor contemporane și a documentelor din Arhiva MMB, în „TV”, nr. 7-12, 2005;
 15. Prof.dr. Ion Vicovan, Ioan-Irineu Mihălcescu, „Apostol al Teologiei românești”, vol. I, Ed. Trinitas, Iași, 2004;
 16. Prof.dr. Ion Vicovan, Ioan-Irineu Mihălcescu, un ierarh luptător, vol. II, Ed. Trinitas, Iași, 2004;
 17. Prof.dr. Ion Vicovan, Mitropolitul Sebastian Rusan (1950-1956), o flacără aprinsă într-o epocă de întuneric, Ed. Performantica, Iași, 2008.
 18. Radu Preda, Ion Vicovan (editori), Martiriu și memorie din România comunistă, Acta Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” 2017, Ed. Polirom, Iași, 2020.

 

__________________________________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE SISTEMATICĂ (Teologie Dogmatică)   –  Prof.univ.dr. Vasile Cristescu– examen scris

Tematică

 1. Învățătura Bisericii Răsăritene despre persoana lui Hristos și acțiunea Lui mântuitoare în Întruparea, moartea și Învierea Lui.
 2. Lucrarea lui Hristos și a Duhului Sfânt în Sfintele Taine ale Bisericii.
 3. Eshatologia: judecata particulară și universală.
 4. Împreuna-lucrare a omului cu Dumnezeu prin har, rodul comuniunii lui cu El.
 5. Antropologia răsăriteană.

Bibliografie:

 1. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a 2-a, Bucureşti, (1996), 1997.
 2. Vladimir Lossky, Introducere în teologia ortodoxă, traducere de Lidia și Remus Rus, Editura Sophia, București, 2014.
 3. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992.
 4. Prof. D. Staniloae, Viata-și-învățătura-Sfântului-Grigorie-Palama, ediția a 2-a, Editura Scripta, București, 1993.
 5. Prof. Dumitru Stăniloae, Definiţia Dogmatică de la Calcedon, în Ortodoxia, nr. 2-3, (1951), p. 295-340.
 6. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de Teologie, 2, ediţia a 2-a, Cluj-Napoca, 2005.
 7. Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. de Pr. Vasile Răducă, Bucureşti, 1993.
 8. Dr. Vasile Cristescu, Antropologia şi fundamentarea ei hristologică la Wolfhart Pannenberg şi Dumitru Stăniloae, Editura Trinitas, Iaşi, 2006.
 9. Dr. Vasile Cristescu, Persoană şi comuniune în creştinism şi filosofie, Editura Tehnopress, Iaşi, 2008.

 

Site-ul Facultății de Teologie Ortoxoxă - Iași utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.teologie.uaic.ro. Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua directivă europeană privind securitatea datelor (Regulamentul GDPR), înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să citești conținutul Politicii de Cookie.