Mobilități de studiu (SMS) şi de practică (SMT) de scurtă duratăîn ţări terţe care nu sunt asociate la Programul Erasmus+

Mobilități de studiu (SMS) şi de practică (SMT) de scurtă duratăîn ţări terţe care nu sunt asociate la Programul Erasmus+

Apel deschis la candidaturi pentru mobilități studențești de scurtă durată

 

 

Mobilitate de studiu (SMS)de scurtă durată– perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.

 

Pentru mobilităţile de studiu sunt eligibile instituţiile de învăţământ superior din ţări terțe care nu sunt asociate Programului Erasmus+, cu care UAIC a semnat un acord bilateral interinstituţional Erasmus înaintea începerii mobilităţii.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de scurtă durată pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități partenere.

 

Lista cu universitățile partenere este disponibilă pe pagina web UAIC: https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/acorduri-inter-institutionale-erasmus-cu-tarile-terte/

 

Mobilitatea de practică (SMT) de scurtă durată – o perioadă de stagiu în străinătate (nu cursuri urmate în cadrul unei universități)desfășurat de studenți, doctoranzi și viitori proaspăt absolvenți la[1]:

 • o instituţie de învăţământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la Programul Erasmus+, recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acord interinstituțional cu UAIC;
 • o instituție publică sau privată activă pe piața muncii, sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovației;
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare.

Mobilitățile Erasmus+ de practică includ și:

 • Stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice – „assistantships”;
 • Stagii de asistență pentru cercetare realizate în orice instituție de cercetare relevantă;
 • Digital OpportunityTraineeships[2]– desfășurate pentru obținerea de competențe digitale.

 

 

 

Pentru ofertele de mobilități de practică, puteți consulta:

 

 

De asemenea, studenții sunt încurajați să identifice şi alte oportunități pentru mobilități Erasmus+ de scurtă durată (școli de vară, stagii scurte în companii etc.).

 

Țările eligibile pentru mobilități de scurtă durată (studiu și practică):

Mobilitățile de studiu și practică de scurtă durată se pot desfășura înorganizaţii din:

 1. ţăriterţe[3] care nu sunt asociate Programului Eramus+, din regiunile 1 – 12[4] (mobilităţile fiind finanţate prin proiectele anuale KA171-HED).
 2. ţări terțe care nu sunt asociate Programului Erasmus+, din regiunile 1 – 14 (mobilităţile fiind finanţate prin dimensiunea internaţională a proiectelor anuale KA131-HED).

Numărul de locuri disponibile pentru mobilităţile de studiu şi de practică de scurtă durată finanţate prin proiectul KA171-HED2023:

Țara Nr. mobilităţistudenţeştidisponibile
Bosnia şiHerţegovina 4
Japonia 1

Numărul de locuri alocat poate fi redistribuit/suplimentat în funcţie de numărul de candidaturi depuse şi de fondurile disponibile.

Numărul de mobilități care pot fi finanţate prin dimensiunea internaţională a proiectelor KA131-HEDdepinde de fondurile disponibile în cadrul proiectelor respective.

Durata mobilităților de scurtă durată (SMS/SMT):între 5 și 30 zile de activitate în format fizic, la care se adaugă o componentă virtuală(obligatorie pentru ciclurile de studiu Licență și Master și opțională pentru ciclul de studiu Doctorat).

Criterii de eligibilitate:

Se pot înscrie la selecție:

 • Studenții înmatriculați la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în orice an și la orice nivel de studiu, cetățeni români sau cetățeni ai altor state;
 • Studenții care au beneficiat de mobilități în cadrul Programelor Socrates / LLP-Erasmus/ Erasmus+) pot beneficia de noi mobilități numai cu condiția ca durata totală a acestora să nu depășească 12 luni/ciclu de studiu;
 • Numai pentru mobilitățile de practică: studenții și doctoranzii din anii terminali pot participa la selecții până la dataîncheierii sesiunii de evaluare din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire; aceștia vor avea statut de “selectat condiționat” și vor deveni “titulari” în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe eliberate de facultate, respectiv a unei adeverințe eliberate de Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau de Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat. Aceste mobilități se pot efectua și finaliza în termen de un an de la absolvire.

 

Un student poate beneficia de mobilități de studiu și/sau de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studiu (licență, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de mobilitate (studiu + practică) per nivel.

 

Documente necesare la dosarul de candidatură:

 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivație (maximum 1 pagină);
 • Document care atestă limba de lucru de la instituția gazdă (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului): atestat lingvistic[5]/ foaia matricolă din liceu(pentru candidații care au studiat o limbă străină în timpul anilor de liceu) / certificat de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat / foaia matricolă aferentă studiilor universitare, în cazul studenților care au limba de studiu de la universitatea parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare sau în cazul studențilorînmatriculaţi la programe de studii cu predare în limba de studiu de la universitatea gazdă;
 • Scrisoarea de invitație din partea universității / instituției gazdă unde se va desfășura mobilitatea (copie scanată, transmisă prin email) sau email de confirmare/acceptare din parteauniversității / instituției gazdă.

 

CV-ul și Scrisoarea de motivație vor fi prezentate în limba română și în limba de studiu a cursurilor, respectiv limba de lucru a activităților desfășurate în mobilitate.

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

 • copie a permisului de ședere pe teritoriul României; excepție de la această cerință fac studenții înmatriculați la UAIC – Extensiunea Bălți/ Chișinău.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

 

Modalitatea de notare a dosarului:

 1. a) competențele lingvistice (20%);
 2. b) motivațieşi/sau interviu (80%).

 

În cazul facultăţilor care consideră necesară şi organizarea unui interviu pentru evaluarea candidaţilor, acesta se poate organiza la facultate.

 

Selecția candidaților:

 

 • Selecțiile pentru mobilități Erasmus+ de scurtă durată se pot organiza pe tot parcursul anului academic, ori de câte ori sunt identificate noi oportunități de mobilităţi la nivelul facultăților UAIC sau de către studenți, în limita fondurilor disponibile.
 • Se organizează întâlniri informative (pre şi post selecţie) cu studenții interesați să participe la selecție, atât la nivel instituţional, cât şi la nivelul facultăţii.
 • Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul Erasmus al facultății/secretariatul facultății pe măsură ce candidații le întocmesc.
 • Candidații vor primi o informare de la coordonatorul Erasmus cu privire la data, ora și locul/platforma unde va avea loc interviul cu membrii comisiei de selecție de la nivelul Facultății (față – în – față sau online).
 • Afișarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaţilor se face în cel mai scurt timp după susținerea interviului.
 • Procesul-verbal de eligibilitate este transmis la Serviciul Relaţii Internaţionale de către coordonatorul Erasmus.
 • Are loc întrunirea comisiei de titularizare în vederea selecţiei şi titularizării candidaţilor şi aprobarea proceselor-verbale de titularizare în şedinţa BECA.
 • Rezultatele selecției vor fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale.
 • Se organizează la nivel instituţional o întâlnire informativă cu studenții selectați.

 

 

 

Bursa Erasmus:

 

Cuantumul bursei zilnice(sprijin individual) pentru mobilitățile studenţeşti de scurtă durată către ţăriterţe care nu sunt asociate Programului a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în conformitate cu Ghidul Erasmus+, respectiv:

 • pentru mobilităţilefinanţate din proiectele2022:70 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate;50 Euro/zi: între a 15-a zi și a 30-a zi de activitate.
 • pentru mobilităţilefinanţate din proiectele 2023: 79 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate; 56 Euro/zi: între a 15-a zi și a 30-a zi de activitate.

Suplimentarea bursei Erasmus:

 • cu cuantumul aferent a maximum 2 zile de sprijin individual suplimentar (în afara perioadei de mobilitate), dacă este cazul, pentru efectuarea călătoriei dus-întors;
 • pentruparticipanţii cu oportunități reduse[6], bursa se suplimentează cu 100Europentru mobilitățile cu o durată de până la 14 zile de activitate, respectiv cu 150 Euro pentru mobilitățile care depășesc 14 zile de activitate;
 • pentrustudenţiicare efectuează mobilităţi către ţăridin regiunile 1-12, precum şipentruparticipanţii cu oportunități redusecare efectuează mobilităţi către ţăridin regiunile 13-14, se acordăgrantul pentru transport (contribuția la costurile de călătorie dus-întors), calculat în funcție de distanța de deplasarestabilită conformcalculatorului de distanțe al Comisiei Europene şi a tabelului de mai jos (categoria transport standard, respectiv transport „greentravel”[7], după caz):
Distanța de deplasare Transport standard Transport „Green travel”
Între 10 și 99 KM 23 EUR  
Între 100 și 499 KM 180 EUR 210 EUR
Între 500 și 1999 KM 275 EUR 320 EUR
Între 2000 si 2999 KM 360 EUR 410 EUR
Între 3000 și 3999 KM 530 EUR 610 EUR
Între 4000 și 7999 KM 820 EUR  
8000 KM sau mai mult 1500 EUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pentrustudenţiicare efectuează mobilităţifinanțate prin dimensiunea internaţională a proiectelor anuale KA131-HED, care nu primesc sprijin separat (grant) pentru transport şi care utilizează mijloace de transport din categoria „green travel” pentru efectuarea deplasării, aceştia vor primi o singură contribuţie de 50 Euro ca sumă suplimentară (top-up) pentru sprijin individual, dacă este cazul;
 • cu cuantumul aferent a maximum 4 zile de sprijin individual suplimentar (în afara perioadei de mobilitate), dacă este cazul, pentru efectuarea călătoriei dus-întors, pentru studenții care optează pentru utilizareaunui mijloc de transport din categoria „green travel”;
 • cu sumele acordate pe principiul costurilor reale, pentru participanții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității.

 

Recunoaștere

Absența de la ore în perioada mobilității va fi motivată, iar creditele ECTS obținute în urma mobilității vor fi recunoscute.

 

Pentru informații suplimentare se recomandă:

 • Participarea la sesiunile de informare pre și post selecție;
 • Contactarea coordonatorului Erasmus+ pentru mobilități de studiu și/sau practică, dl Dan Sandu, dansandu3@gmail.com, tel. 0232-201328- sau la  Biroul 02, Caminul Buna Vestire, în timpul programului de consultații: Marti, 14.00-16.00 si miercuri, 12.00-14.00 (informații despre procedura de selecție, oferta de practică (sarcini, responsabilități, activități), eligibilitate, dosarul de candidatură;
 • Contactarea responsabilului pentru mobilităţilestudenţeşti în ţăriterţe din cadrul Serviciului Relații Internaționale: dnaOtilia MATEI, matei@uaic.ro, tel. 0232-201784 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, formalități deplasare, contract financiar, documente post-stagiu etc.)

 

 

ANEXA 1

Țările terțe care nu sunt asociate la Programul Erasmus+

 

Regiunea 1

Balcanii de Vest

Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru
Regiunea 2

Vecinătatea estică

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional
Regiunea 3

Țările submediteraneene

Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia
Regiunea 4

Federația Rusă

Teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional
Regiunea 5

Asia

Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, China, Republica Populară Democrată Coreea, India, Indonezia, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, Thailanda și Vietnam

Țări cu venituri ridicate: Brunei, Hong Kong, Japonia, Coreea, Macao, Singapore și Taiwan

Regiunea 6

Asia Centrală

Afganistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Regiunea 7

Orientul Mijlociu

Iran, Irak, Yemen

Țări cu venituri ridicate: Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite

Regiunea 8

Zona Pacificului

Insulele Cook, Fiji, Kiribati, Insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Niue, Palau, Papua-Noua Guinee, Samoa, Insulele Solomon, Timorul de Est, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Țări cu venituri ridicate: Australia, Noua Zeelandă

Regiunea 9

Africa Subsahariană

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cabo Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Comore, Congo, Republica Democratică Congo, Coasta de Fildeș, Djibouti, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambic, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Regiunea 10

America Latină

Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay și Venezuela
Regiunea 11

Caraibi

Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Republica Dominicană, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadinele, Suriname și Trinidad și Tobago
Regiunea 12

SUA și Canada

Statele Unite ale Americii, Canada
Regiunea 13 Andorra, Monaco, San Marino, Statul Cetății Vaticanului
Regiunea 14 Insulele Feroe, Elveția, Regatul Unit

[1] Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca instituții gazdă în cazul deplasării studenților în scopul mobilității: instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista acestora este disponibilă pe site-ul:https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_ro); organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

[2]Atunci când studentul sau proaspăt absolventul realizează una sau mai multe dintre următoarele activități pe durata mobilității: marketing digital; design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu fac parte din această categorie.

[3]Țări terțe care nu sunt asociate la Program – statele care nu participă integral în cadrul Programului Erasmus+, dar care pot lua parte (în calitate de parteneri sau de solicitanți) la anumite acțiuni ale Programului.

[4]Lista regiunilor şi a ţărilor terțe care nu sunt asociate la Program este inclusă în Ghidul anual al Programului Erasmus+, la secţiuneaŢări eligibile.

Țările terțe care nu sunt asociate la Program pentru care s-a primit finanţarepentru proiectele Erasmus+ KA171-HED sunt menționate în contractele de finanțare anuale încheiate între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în conformitate cu Ghidul anual al Programului Erasmus+.

[5]Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

[6]Participanţi cu oportunități reduse – cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 – Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat.Dosarele de bursă socială se depun la Secretariatul facultății conform calendarului stabilit la începutul anului academic. Pentru lista completă a documentelor necesare la dosarul pentru bursa socială, accesați website-ul facultății la următorul link: www……………………………………….

[7]Green travel – transport cu mijloace prietenoase cu mediul (autobuz, tren, mașină personală în regim de carpooling).

Site-ul Facultății de Teologie Ortoxoxă - Iași utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.teologie.uaic.ro. Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua directivă europeană privind securitatea datelor (Regulamentul GDPR), înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să citești conținutul Politicii de Cookie.